JIANG Jing : sa fiche poker


JIANG Jing

 

JIANG Jing

 

RESULTATS DU JOUEUR : Jing JIANG


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
19-10-2012 Grand Casino Brusells Fall Poker... 4e 66      7 000 EUR 38 +
 Ajax Auto Suggest